תקנון ותנאי השתתפות ב"תחרות אכילת חריף"

למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצידם:

1. הגדרות

"התחרות": תחרות אכילת אוכל חריף במסעדת טאפאצ'ולה בתל אביב (להלן: "המסעדה") אשר

1.1.

מתקיימת בתאריך 31.1.20. השלב המקדים ייחשב אף הוא לחלק בלתי נפרד מהתחרות לצורך התקנון.

1.2. "השלב המקדים": השלב הקובע את השתתפות המשתתפים בהמשך התחרות, כפי שיפורט להלן.

1.3. "החברה" או "עורכת התחרות": בעלת המסעדה, חברת ד.ב. גולדן בר בע"מ.

1.4. "משתתף": בגיר אשר עומד בכלל התנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

התקנון דנן. התקנון ימצא ברשות עורכת התחרות ומפרט את הכללים לעריכת התחרות.

"התקנון":

1.5.

2. כללי

2.1 .המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל התחרות.

2.3. קבלת תקנון זה והסכמה לנכתב בו הם תנאי להשתתפות בתחרות.

2.4 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בקשר עם התחרות, לרבות דברים שנאמרו בעל פה על ידי עורכת התחרות או מי מטעמה, יגברו הוראות תקנון זה.

2.5. לעורכת התחרות שמורה הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את הוראות התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

2.6. התקנון מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד – ההשתתפות בתחרות מיועדת לבני כל המינים בכפוף

להוראות התקנון.

3. הצהרות המשתתף

המשתתף מצהיר ומאשר כדלקמן: 3.1. בעת ההרשמה לתחרות גילו יותר מ-18 שנה.

3.2. הוא בעל כשירות משפטית מלאה ולא מונה לו אפוטרופוס מכל סוג;

3.3. כל המידע שמסר המשתתף לעורכת התחרות בקשר עם התחרות, ובכלל זאת כל הפרטים המזהים שמסר בעת ההרשמה לתחרות, הוא מידע נכון ומדויק.

3.4. המשתתף ישתף פעולה עם עורכת התחרות בכל הקשור לתחרות ולא יפריע ו/או יפגע בשום דרך בפעילות המבוצעת במסגרת התחרות ו/או בניהול התחרות ו/או בפעילות עורכת התחרות בקשר עם התחרות.

3.5. המשתתף יפעל כדין בכל הקשור לתחרות ולא יבצע כל פעולה ו/או מחדל שלא כדין בקשר עם התחרות.

1

4. תנאי סף ותנאי כלליים להשתתפות בתחרות

4.1. על המשתתפים מוטלת האחריות לוודא כי הם כשירים להשתתף בתחרות ולאכול מאכלים חריפים. בהשתתפותו בתחרות, כל משתתף מצהיר כי אין לו מגבלה רפואית או אחרת להשתתף בתחרות

ומוותר מראש על כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה בקשר עם כך.

4.2. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש, למנוע משתתף מהשתתפות בתחרות, במקרים של ביצוע עוולה או עבירה על החוק או תוך ביצוע פעולה
בניגוד להוראות תקנון זה ו/או שיש בה הפרעה לתחרות ו/או ניסיון לשבש את תוצאותיה או אם יש

לעורכת התחרות או מי מטעמה חשש סביר כי השתתפות בתחרות עלולה לסכן את בריאותו של המשתתף.

4.3. ידוע למשתתף והוא מסכים לכך מראש ובמפורש כי עורכת התחרות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי – לפרסם את שם הזוכה בתחרות, אחרי שהובאו לידיעת עורכת התחרות במהלך התחרות – הכול באופן, בתנאים, במועדים שיקבעו על ידי עורכת התחרות ולפי שיקול דעתה. כמו כן, המשתתף
מודע לכך ומסכים כי התחרות, על כל שלביה, תצולם ותוסרט ותפורסם ברשתות החברתיות או בכל

מדיה אחרת, לפי שיקול דעת עורכת התחרות.

4.4. עורכת התחרות אינה אחראית לכל עיכוב ו/או תקלה ו/או בעיה מכל מין וסוג ככל שייגרמו בתחרות.

4.5. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי עורכת התחרות.

4.6. במקרה בו הגיע לעורכת התחרות מידע, כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי

תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את זכיית הזוכה בתחרות ולשלול מהזוכה את זכותו לקבלת הפרס, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת התחרות ו/או נגד גורמים קשורים אליה בקשר לכך.

4.7. על אף כל האמור בתקנון זה, עורכת התחרות תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי התחרות ותקנון זה, לרבות שינוי ו/או החלפת הפרס; וכן להפסיק ו/או לבטל את התחרות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי בין מטעמים הנובעים מאופן התנהלות התחרות ובכלל זאת מטעמים טכניים או משיקולים מסחריים ובין מכל טעם אחר שאינו קשור במישרין לתחרות
ו/או כח עליון ומבלי שתהיה למשתתפים כל טענה בקשר לכך ועורכת התחרות לא תידרש לנמק את סיבותיה.

5. שלבי ופרטי התחרות

5.1.השלבהמקדים:השלבהמקדיםשלהתחרותיתקייםביןתאריך12.1.20 לתאריך31.1.20.בשלב

המקדים יהיה על כל משתתף לאכול מנה חריפה במסעדה (להלן: "המנה המקדימה"). המנה המקדימה תורכב לפי שיקול דעת עורכת התחרות. משתתף אשר יצליח לסיים את המנה המקדימה יהיה פטור מתשלום עליה ויעבור לשלב הבא בתחרות. משתתף אשר לא יצליח לסיים את המנה

המקדימה ייחשב כסועד במסעדה ויחוייב בתשלום מלא על המנה המקדימה.

5.2. השלב הבא: השלב הבא בתחרות יתקיים בתאריך 31.1.20 ויורכב משני חלקים. בחלק הראשון יהיה על המשתתפים לאכול מנה חריפה שתורכב על ידי עורכת התחרות או מי מטעמה, לפי שיקול דעתה. חמשת המשתתפים שיגיעו לחמשת המקומות הראשונים בחלק הראשון יעברו לחלק השני (להלן:

"שלב הגמר").

5.3. בשלב הגמר יהיה על המשתתפים לאכול מנה חריפה במיוחד, שתורכב על ידי עורכת התחרות או מי מטעמה. המשתתף אשר יזכה במקום הראשון בשלב הגמר יוכרז כמנצח ויזכה בפרס (להלן: "הפרס").

5.4. הזוכים בכל שלבי התחרות ייקבעו על ידי צוות שופטים אשר יורכב בידי עורכת התחרות או מי מטעמה

ולפי שיקול דעתה בלבד.

2

6. הפרס

6.1. הפרס הנו חופשה זוגית בברצלונה.

6.2. הזכייה בפרס כפופה לעמידה בכל תנאי תקנון זה, כמו גם בחתימה על כתב ויתור ושחרור מאחריות בנוסח שיקבע בידי עורכת התחרות ויועבר אליה חתום על ידי הזוכה.

6.3. הזכייה בפרס היא אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס אינו ניתן לשינוי, החלפה או המרה.

6.4. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות בתנאים מסוימים את הענקת הפרס, ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

6.5. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, ולמען הסר ספק, מובהר כי עורכת התחרות תהיה רשאית שלא למסור פרס לידי מי שזכה בפרס אגב ו/או הודות לפעולה בלתי הולמת, מכל בחינה שהיא, וכן לשנות (בין להקל ובין להחמיר) את התנאים לזכייה בתחרות ו/או לקבלת הפרס.

7.1. אין החברה או נציגיה או עובדיה או מי מטעמה או בעלי מקצוע ששירותם נשכר בקשר עם התחרות או השופטים בתחרות (להלן: "מפעילי התחרות") אחראים על כל נזק גופני, נפשי או כספי שייגרם למשתתף כתוצאה ישירה או עקיפה מהשתתפותו בתחרות.

7. אחריות

7.2. כל משתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילי התחרות הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם התחרות.

7.3. כל משתתף מתחייב לשפות ולפצות את מפעילי התחרות ו/או מי מהם בגין כל סכום אותו יאלצו לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לנזק אשר ייגרם למשתתף, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ולרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת בתוך 7 ימים, לכל היותר,

מיום התשלום ע"י מפעילי התחרות ו/או מי מהם או מיום חיובם, לפי המוקדם.

8.1. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילי התחרות בגין כל שימוש שייעשה בקשר עם התחרות בפרטיו האישיים, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מהמשתתף ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור ומבלי מגבלת זמן או מדיה.

8.2. המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לצילום והסרטת התחרות על ידי עורכת התחרות או מי מטעמה

8. שונות

והוא מודע לכך כי עורכת התחרות תהיה בעלת זכויות היוצרים בתמונות ו/או בסרטים שיצולמו במהלך התחרות ולא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

8.3. המשתתף מאשר ומביע הסכמתו לפרסום התמונות ו/או הסרטים שיצולמו במהלך התחרות על ידי

עורכת התחרות או מי מטעמה ו/או העתקתם, שכפולם ועריכתם של התמונות ו/או הסרטים בכל דרך בה תבחר עורכת התחרות, לפי שיקול דעתה.

8.4.עורכת התחרות תהיה המחליטה היחידה והסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך

התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

8.5.בתקנון זה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי הענין.

3

4

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google Places - White Circle
  • Trip Advisor Social Icon